Apurahojen hakuohje

Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea silmätauteja, -vammoja ja -vikoja koskevaa tieteellistä tutkimusta sekä tukea silmä- ja muiden kudosten käyttämistä sairaanhoidollisiin tarkoituksiin.

Seuraava apurahojen haku on syksyllä 2024.

Tässä linkki järjestelmään https://silmakudossaatio.apurahat.net

 OHJEITA APURAHAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄLLE

 1. Hankeapurahat

Hankeapuraha on tutkijalle tai tutkijaryhmälle myönnettävä yksivuotinen apuraha, jonka suuruus voi olla tyypillisesti n. 20.000 euroa. Näitä tullaan myöntämään vuosittain 1-3 kappaletta. Koska säätiön tarkoitus on myös tukea silmä- ja muiden kudosten käyttämistä sairaanhoidollisiin tarkoituksiin, voidaan apuraha myöntää myös tällaiseen tarkoitukseen. Myös pienempiä hankeapurahoja voidaan hakea.

2. Henkilökohtaiset apurahat

Säätiö myöntää henkilökohtaisia apurahoja täysiaikaiseen tai perustelluissa tapauksissa osa-aikaiseen tutkimustyöhön 1-6kk ajalle. Haettavat tutkimusapurahat väitöskirjan tekijöille ovat 2250€/kk ja tutkijatohtoreille 2500€/kk. Tutkimusapuraha voidaan maksaa tutkijalle henkilökohtaisena verovapaana apurahana (hakijan pankkitilille). Jos apuraha maksetaan verovapaana apurahana, hakijan tulee tehdä työeläkevakuutus Melan kanssa. Tutkimusapuraha voidaan hakijan pyynnöstä maksaa myös tutkimuslaitokselle maksettavaksi edelleen apurahansaajalle palkkana laitoksen työehtosopimusten mukaisesti. Sivukulut on ilmoitettava. Palkkaa haettaessa palkan suurus kuukaudessa ja tutkimuslaitos (palkan käsittelijä) on ilmoitettava.

Tässä kategoriassa voidaan myös hakea matka-apurahoja tieteellisiin konferensseihin.
Tällöin edellytetään, että hakijalla on esitys kokouksessa (posteri tai puhe).

Tutkimusta koskevia tietoja

Tutkimuksen nimi ilmoitetaan suomeksi lyhyesti ja mahdollisimman hyvällä kielellä siten, että se on suuren yleisönkin ymmärrettävissä.

Mikäli tutkimus on osa hakijan tekeillä olevaa väitöskirjaa, ilmoitetaan missä yliopistossa väitöskirja on rekisteröity ja tämän päätöksen päivämäärä. Väitöskirjan työnohjaajan/ohjaajien nimet ilmoitetaan tutkimuksen johtajan kohdalla ja häneltä on suositeltavaa pyytää lausunto hakemuksesta.

Aikaisemmat ja vireillä olevat apurahat

Myönnetyistä apurahoista kolmen edeltävän vuoden ajalta sekä käsiteltävänä olevista ja valmistelun alaisista muille säätiöille tai julkisyhteisöille osoitetuista apurahahakemuksista ilmoitetaan tutkimuksen nimi, kokonaissumma ja apurahan käyttötarkoitus (henkilökohtainen apuraha/laitehankinnat/aputyövoiman palkkaus/tms.).

Suosittelija

Hakija voi halutessaan esittää hakemuksensa tueksi asiantuntijoiden lausuntoja. Väitöskirjatyötä koskevassa hakemuksessa työnohjaajien lausunto on aina suositeltava.
Suosittelijan nimi ja sähköposti ovat pakollisia tietoja. Järjestelmä lähettää suosittelijalle
sähköpostitse pyynnön lausunnon antamiseen, kun apurahahakemus lähetetään.

Tutkimussuunnitelma saa olla yhteensä enintään 5 sivua pitkä; kirjoitettuna Arial 12 fontilla tai vastaavalla käyttäen riviväliä 2. Marginaalit oltava joka suuntaan vähintään 1,5cm. Ylipitkiä hakemuksia ei käsitellä.

Tutkimussuunnitelma jaotellaan esimerkiksi seuraavanlaisesti:
Tausta, tavoitteet, merkitys, suoritus- ja työmenetelmät, suorituspaikka ja edellytykset tutkimukselle, tutkimusluvat, tähänastiset tulokset ja aikataulu, tutkimuksen vaihe, menoarvio ja viitteet.

Tutkimussuunnitelmassa on syytä painottaa erityisesti kysymyksen asettelua, työmenetelmiä ja apurahan hakijan omaa osuutta tutkimuksessa ja menoarviossa.

Lyhyestä vapaamuotoisesta ansioluettelosta voivat ilmetä hakijan saama kotimainen ja ulkomainen koulutus, tärkeimmät tähänastiset työtehtävät sekä ohjatut ja ohjauksessa olevat opinnäytteet sekä vastaavat akateemiset tai ammatilliset ansiot.

Julkaisuluettelossa ilmoitetaan alkuperäisjulkaisut sekä harkinnan mukaan arvioitavaksi lähetetyt käsikirjoitukset. Kokousabstrakteja ei ilmoiteta. Väitöskirjatyötä tekevät merkitsevät jo julkaistut tai julkaistavaksi hyväksytyt osatyönsä.

Mikäli tutkimus edellyttää eettisen toimikunnan lausuntoa, lausuntonumero liitetään hakemukseen, samoin sairaanhoitopiirien tutkimuslupien numerot.

Apurahan saajan on tehtävä kirjallinen kertomus tutkimuksen saavutuksista ja apurahan käytöstä Silmä- ja kudospankkisäätiön hallitukselle vuoden kuluessa apurahan nostamisesta tai hakiessa uutta apurahaa vuoden sisällä apurahan nostamisesta.

Selvitys tehdään apurahajärjestelmän kautta.

Aiempina vuosina myönnettyjen apurahojen saajille apurahajärjestelmä muistuttaa selvityksen tekemisestä eikä hyväksy uutta apurahahakemusta ellei selvitystä ole tehty.

Toivomuksena olisi, että jos myöhemmin apurahan turvin syntyy julkaisu, jossa ”acknowledgment” osiossa mainitaan säätiö, näistä kerrottaisiin säätiölle.